PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2019

Drukuj


 INFORMACJE DLA UCZNIA

DOTYCZĄCE PRZEBIEGU PRÓBNEGO EGZAMINU w 2019r.


CZĘŚĆ I – JĘZYK POLSKI - 17.12 br. /wtorek/

ž  egzamin rozpocznie się o godzinie 9.50 i będzie trwał 120 minut,

• dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 60 minut.

CZĘŚĆ II - MATEMATYKA -  18.12.br. /środa/

ž  egzamin rozpocznie się o godzinie 9.50 i będzie trwał 100 minut,

• dla  uczniów  ze  specjalnymi  potrzebami edukacyjnymi  czas  trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 50 minut.

CZĘŚĆ III – JĘZYK OBCY – J. ANGIELSKI - 19.12. br. /czwartek/

ž  egzamin rozpocznie się o godzinie 9.50 i będzie trwał 90 minut,

• dla uczniów  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut .

 

Po drugiej  lekcji uczniowie zostawiają swoje plecaki w szatni.

1. Uczeń  zgłasza się na każdą część próbnego egzaminu w miejscu i czasie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

2.  O ustalonej godzinie zdający wchodzą do sali pojedynczo wg listy w dzienniku i zajmują wyznaczone im miejsca.

3. Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania i rysowania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, ołówek przeznaczony jedynie do rysowania, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz. Nie wolno przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

4. Nauczyciel nadzorujący egzamin w obecności 1 przedstawiciela zdających odbiera z gabinetu dyrektora pakiety z zestawami egzaminacyjnymi i przenosi je do sali egzaminacyjnej.

5.Zestawy egzaminacyjne rozdaje się zdającym o wyznaczonej godzinie / 9.45/.

6.Po otrzymaniu zestawu egzaminacyjnego, na polecenie nauczyciela, zdający ma obowiązek:

-        zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza; w razie wątpliwości może poprosić o jej wyjaśnienie członków zespołu nadzorującego

-        sprawdzić, czy zestaw egzaminacyjny jest kompletny, tzn. czy ma wszystkie strony i czy są one wyraźnie wydrukowane, czy jest karta odpowiedzi; braki natychmiast zgłasza nauczycielowi

-        zapisać swój trzyznakowy kod /klasa, numer z dziennika, np.: A23/ oraz pesel /jeżeli znają/.

7.  Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań liczy się od momentu zapisania na tablicy godziny rozpoczęcia pracy i wynosi odpowiednio:

  • język polski 120minut ( dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 180min)
  • matematyka 100minut ( dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 150min)
  • język angielski 90minut (dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 135min)

8. Przewodniczący zespołu nadzorującego/nauczyciel  zapisuje na tablicy (planszy), w miejscu widocznym dla każdego zdającego, czas rozpoczęcia i zakończenia rozwiązywania zadań.

 W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego bezpośrednio po zapisaniu czasu rozpoczęcia i zakończenia rozwiązywania zadań odtworzone zostaje nagranie z płyty CD.

9. Zdający rozwiązuje zadania i zapisuje odpowiedzi w wyznaczonych miejscach wyłącznie długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem (tylko rysunki wykonuje ołówkiem).

10. Zdający zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych na karcie odpowiedzi (nie dotyczy uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Uczniowi ci zaznaczają odpowiedzi w arkuszu egzaminacyjnym /chyba, że zrezygnowali z tej możliwości/.

11. W czasie pracy z zestawem egzaminacyjnym zdający pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu egzaminu, a w szczególności: 

a)  nie opuszcza sali egzaminacyjnej (tylko w szczególnie uzasadnionej sytuacji może opuścić salę po uzyskaniu pozwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego/nauczyciela i przy zachowaniu warunków uniemożliwiających kontaktowanie się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem konieczności skorzystania z pomocy medycznej)

b)  nie opuszcza wyznaczonego mu w sali miejsca

c)  w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi

d)  nie wypowiada uwag i komentarzy

e)  nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych.

13. Zdający, który ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to nauczycielowi przez podniesienie ręki i zamyka swój arkusz. Nauczyciel odbiera pracę lub wydaje polecenie, aby uczeń pozostawił arkusz na brzegu stolika.

Nie można opuścić sali egzaminacyjnej przed zakończeniem każdej z części egzaminu.

 

14. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań uczniowie kończą pracę z zestawem egzaminacyjnym i stosują się do poleceń nauczyciela.

15. Uczniowie posiadający prawo do zdawania egzaminu w warunkach i formach dostosowanych do ich dysfunkcji, piszą egzamin próbny w tej samej sali, co reszta klasy, ale korzystają z wydłużonego czasu.

Jeżeli  uczniowie nie ukończą pracy z arkuszem do godziny 12.00 – pierwszego dnia,
do 11.40 – drugiego dnia i 11.30 – trzeciego dnia, to nauczyciel odprowadza ucznia/-ów do sali 107 i oddaje ich pod opiekę p.Kędzierskiej lub p.Kosatki.

Uczniowi przedłuża się egzamin o czas wykorzystany na przejście do nowej sali. Nauczyciele informują  o godzinie zakończenia egzaminu dla poszczególnych uczniów.

16. Po zakończeniu egzaminu lekcje odbywają się według planu.

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | administracja serwisem: mgr Ewa Domagała